Haitiaanse Vereniging In Nederland

Aktivite asosyasyon an

Kòm yon manm Asosyasyon Ayisyen an, ou gen dwa pou vote nan asanble jeneral manm yo (1 fwa pa ane). Apre chak reyinyon jeneral, gen yon opòtinite pou pale nan yon fason enfòmèl epi pou w fè konesans ak komite a ak lòt manm yo.

Plizyè fwa nan ane a nou òganize rankont pou manm yo ak lot moun ki interese. Nan rankont sa kilti ayisyen, manje, mizik ak dans yo santral. Nou òganize apremidi chita ansanm / sware cinema. Pou chak activite HVIN òganize ou resevwa benefis espesyal ke yo pral kominike ba ou anvan chak aktivite.

Nou fè efò pou òganize yon gwo jounen rekreyatif yon fwa chak ane, kom egzanp yon jounen. Tankou manm, ou pral resevwa benefis espesyal kòm yon manm.

hvin