Verenigingsstatuten

Haitiaanse vereniging in Nederland
Op 30 januari 2011 is de oprichtingsvergadering van de Haïtiaanse Vereniging in Nederland gehouden te Almere. Tijdens deze vergadering is het verenigingsstatuut vastgesteld en is het eerste bestuur benoemd.

Artikel 1 – Verenigingsstatuut
 1. De vereniging draagt de naam Haïtiaanse Vereniging in Nederland, wat afgekort wordt weergegeven als HVIN
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Culemborg (2018).
 3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 4. De vereniging is opgericht op 30 januari 2011.

Artikel 2 – Doel
 1. De vereninging heeft als doel de Haïtiaanse gemeenschap in Nederland bij elkaar te brengen en een plaats te geven in de Nederlandse samenleving, om zodoende het imago van Haïti op een positieve manier in Nederland te versterken. Zij streeft naar het waarborgen en overdragen van de Haïtiaanse cultuur, door Haïtianen en iedereen die een affiniteit met Haïti heeft een platvorm te bieden voor ondersteuning en culturele activiteiten.

Artikel 3 – Lidmaatschap
 1. De vereniging kent 3 categorieën van leden:
  1. Ere leden. Deze worden wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging door het bestuur benoemd.
  2. Gewone leden. Alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn.
  3. Jeugdleden, tot en met de leeftijd van 15 jaar. Jeugdleden hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering.
 2. Om lid te worden van de vereniging moet men:
  1. Instemmen met het verenigingsstatuut en het huishoudelijk regelement.
  2. Zijn aanvaard door het bestuur. c: De jaarlijkse contributie voldoen
 3. De contributiebedragen worden jaarlijks herzien door het bestuur en ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.
 4. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het lopende kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd. Een lid dat bij zijn verlenging van categorie zal veranderen dient het bestuur hiervan vooraf op de hoogte te stellen.
 5. Het lidmaatschap eindigt door:
  1. Opzegging per eerstvolgende vervaldatum. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren uiterlijk één maand voor verstrijken van de termijn.
  2. Overlijden van het lid.
  3. Schrapping uit het ledenregister uitgesproken door het bestuur.
 6. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 7. De secretaris van de vereniging houdt nauwgezet een ledenregister bij.
 8. De leden zijn gehouden:
  1. Het verenigingsstatuut en de besluiten van het bestuur en de algemene vergadering na te leven.
  2. De belangen van de vereniging niet te schaden.

Artikel 4 – Middelen
 1. De geldmiddelen van de vereniging kunnen onder andere worden gevormd door:
  1. Contributies van leden
  2. Entreegelden van activiteiten
  3. Donaties
  4. Subsidies
  5. Sponsorgeld
  6. Schenkingen
 2. De ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
 3. Wanneer het lidmaatstchap in de loop van een boekjaar eindigt blijft niettemin de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd.

Artikel 5 – Bestuur
 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De oprichters van de vereniging treden bij oprichting aan als bestuur.
 2. het bestuur bestaat uit tenminste drie en maximaal zeven personen. Het bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en bij voorkeur ook uit een vice-voorzitter. Indien het aantal bestuurders is gedaald beneden het minimum, blijft het bestuur toch bevoegd zolang tenminste twee bestuursleden in functie zijn. Het bestuur is verplicht te bevorderen dat het bestuur zo spoedig mogelijk weer overeenkomstig dit verenigingsstatuut is samengesteld.
 3. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden der vereniging gekozen. Kandidaten kunnen zowel door het bestuur als door een vertegenwoordiging van tenminste vijf leden worden voorgedragen. De stemming over de te kiezen bestuursleden dient altijd schriftelijk plaats te vinden.
 4. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd.
 5. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee derde der geldig uitgebrachte stemmen.
 6. De bestuurders zijn bevoegd ontslag te nemen, mits dit schiftelijk geschiedt met een opzegtermijn van tenminste een maand.
 7. Het bestuur heeft de goedkeuring van de algemene vergadering nodig voor het aangaan van geldleningen.
 8. Het bestuur komt minimal drie keer per jaar samen of, in dringende gevallen, op oproep van de voorzitter.
 9. De leden van het bestuur worden verkozen voor 3 jaar. Het bij oprichting aangetreden bestuur stelt een aftreedrooster op, waarbij voor de initiële bestuursleden afgeweken kan worden van de genoemde termijn, in de zin dat de periode verkort kan worden naar minimaal één jaar.

Artikel 6 – Algemene vergadering
 1. De algemene vergadering bestaat uit de leden met stemrecht en wordt minimaal twee keer per jaar bij elkaar geroepen.
 2. Elk lid beschikt over één stem.
 3. Een lid mag zich laten vertegenwoordigen door een ander lid op de algemene vergadering. Dit dient schriftelijk te worden aangetoond.
 4. De algemene vergadering is bevoegd voor de wijziging van de statuten, benoeming en afzetting van bestuurders, het goedkeuren van de jaarrekening en van de begroting, het opstellen van een huishoudelijk regelement, de uitsluiting van een lid en de ontbinding van de vereniging.
 5. Indien alle leden op de algemene vergadering aanwezig zijn, kunnen bijkomende agendapunten behandeld worden.
 6. De algemene vergadering kan geldig beslissen als minstens één derde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien er niet voldoende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dient er een nieuwe algemene vergadering samengeroepen te worden binnen zes weken, met dezelfde agenda, die geldig kan beslissen ongeacht het aantal aanwezigen.
 7. Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt dat op de eerstvolgende vergadering wordt goedgekeurd en vervolgens ondertekend door de voorzitter. Uittreksels uit het verslag bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Artikel 7 – Rekeningen en verantwoording
 1. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
 2. Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar – behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering – verslag uit over de financiële gang van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans met een staat van baten en lasten ter goedkeuring voor aan de algemene ledenvergadering.
 3. De algemene vergadering benoemt een kascommissie bestaande uit twee leden, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. De leden van de kascommissie worden benoemd voor de duur van twee jaar en treden om de beurt af. De kascommissie onderzoekt de financiële verantwoording en brengt aan de algemene vergadering verslag uit over haar bevindingen. Het bestuur is verplicht de kascommissie volledig inzage te geven in de financiële huishouding.
 4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de financiéle verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen voor zover die uit de jaarstukken blijken.
 5. In geval van vrijwillige ontbinding, zal de algemene vergadering een of meer vereffenaars aanstellen en hun bevoegdheden bepalen. De bestemming van de activa, na vereffening van de schulden, zal bepaald worden door de algemene vergadering, maar dient in ieder geval tot een belangeloze doelstelling te worden aangewend. Door de algemene vergadering wordt een lid aangewezen die zorg draagt dat de administratie gedurende de wettelijke termijn bewaard wordt.

Artikel 8 – Overige bepalingen
 1. Voor zover in een situatie niet door dit verenigingsstatuut wordt voorzien gelden de wettelijke bepalingen. In alle andere gevallen beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld te Almere op 30 januari 2011.
Voorzitter: Vena Nieuwelink-Bazelais
Secretaris: Christella Garard
Algemeen bestuurslid: Serge Dominique
Vice-voorzitter: Lumode Louis
Penningmeester: Georgeline Lafond
 
©2023 Haitiaanse Vereniging in Nederland · Disclaimer · Privacy · Contact · Facebook